Kako postaviti betonske elemente

Odabir betonske galanterije

Za svaku namenu se može odabrati optimalan proizvod, ugrađen optimalnim postupkom. Preporuka je da se potencijalni investitor konsltuje sa arhitektom, proizvođačem ili trgovcem betonske galanterije, ili sa profesionalcem koji se bavi ugradnjom.

Pre samog uređenja bi trebalo znati kako će to na kraju izgledati i koliko će koštati. Koja će se roba odabrati zavisi od namene prostora. Pri odabiru voditi računa o očekivanog opterećenja kojom će biti izložena uređena površina… Betonska galanterija svojim bogatstvom dizajna dozvoljava veoma veliki izbor mogucnosti za svaku namenu. Zbog toga se preporučuju konsultacije, koje u pravilu ne koštaju mnogo.

Priprema terena za polaganje

Podloga je osnova svake solidne gradevine. Popločavanje nekog objekta je takode gradevina, te se podlozi mora pokloniti odgovarajuća pažnja. Graditelj treba znati koja je namena popločavanja, te skladno tome izvršiti zemljane radove. Ako postoji projekat, pridržavati se projektiranog postupka pripreme tla. Ukoliko projekat ne postoji, preporučuje se uraditi konsolidaciju terena, vodeci raćuna o nosivosti tla i o drenaži atmosverskih voda.

Profesionalci, iz iskustva znaju, da se ne može ukloniti previše humusa kod konsolidacije tla. Na mesto uklonjenog humusa se nasipa tamponski matarijal, koji se zbija vibronabijačem ili vibrovaljkom u slojevima do potrebnog (projektiranog) modula stišljivosti uz istovremeno planiranje odvodnjavanje atmosverskih voda. Propisno izvedeni zemljani radovi su garantuju da ce primjena betonske galanterije biti opravdana i uspešna.

Polaganje betonske galanterije

Betonska galanterija se, u pravilu, ugraduje na sloj agregata frakcija 4-8 mm, prosečne debljine 4 cm. Podloga se, koristeći vođice, poravna letvom za izvlačenje. Kod planiranja visine podloge predvidjeti 5 mm viška za sleganje galanterije kod završnog peglanja. Preporucuje se površinski pad 1 do 2 % za odnjavanje atmosverskih voda. Podlogu od agregata ničim ne zbijati i ne hodati po njoj pre ugradnje galanterije. Ugradnju početi s jednog kraja, držati se zamišljenog plana slaganja, koristiti se utegnutim kanapom za održavanje pravca. Za održavanje pravca povremeno koristiti i aluminijsku letvu ravnjaču. Krajeve uz rubnjake ukrojiti pre završnog peglanja. Prije završnog peglanja galanteriju zafugovati suvim peskom granulacija 0 – 2 mm. Završno peglanje obaviti vibronabijacem težine do 200 kg, po moguć nosti s gumom. Nakon završnog peglanja preporucuje se još jednom zafugovati suvim peskom, te obaviti završno cišcenje.